Algemeen

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Bij de eerste afspraak graag uw zorgpas en identificatie meenemen, zodat wij uw zorggegevens kunnen invoeren in ons patiëntenbestand, ook als uw gegevens tussentijds veranderen willen wij dit graag weten.
 • Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen anders wordt er een gereduceerd tarief bij u in rekening gebracht voor een niet nagekomen afspraak. Zie het tarief overzicht voor het actuele tarief.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot het centrum te ontzeggen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. Hiervoor staan lockers in de trainingsruimte.
 • S.v.p. de lectuur en het speelgoed na gebruik terugleggen
 • U wordt verzocht om in de trainingsruimte alleen schone (sport)schoenen te dragen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het centrum of daarbuiten.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het hele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Wanneer u een idee of suggestie heeft horen wij dit graag van u. U kunt dit kenbaar maken middels de ideeënbus in de centrale hal.

Parkeerbeleid

Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen hinder van ondervinden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om uw auto zoveel mogelijk op de Stalbergweg te plaatsen.

Privacy

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en omdat wij dit ook wettelijk verplicht zijn een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). Deze verordening bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan voor ons werk nodig is of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

In overleg met u houden wij uw huisarts of behandeld specialist op de hoogte van het feit dat u bij ons onder behandeling bent, wat de behandelingen inhouden en welke vorderingen wij maken.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Vividus Fysiotherapie.
 • De patiënt/cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt/cliënt of namens de patiënt/cliënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij patiënt/cliënt in rekening worden gebracht. Patiënt/cliënt zal deze binnen 30 dagen voldoen.
 • Betaling van de fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Vividus Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Wij hebben een contract met bijna alle zorgverzekeraars. De behandelingen worden rechtstreek gedeclareerd bij de zorgverzekering. Afhankelijk uw eigen gekozen aanvullend pakket vergoeden de verzekeringen de behandelingen geheel of gedeeltelijk.
 • Indien u geen aanvullende verzekering hebt wordt u verzocht om de nota na de behandeling per pin of contant aan de balie te voldoen, tenzij uw verzekeraar het debiteurenrisico over neemt. Wij hanteren onze prijslijst die in de wachtruimte hangt en op de website staat. Lees echter zelf uw polisvoorwaarden door en bespreek dit met uw therapeut bij de start.
Neem contact met ons op!